آختاریش: nabi kobotarian

Azaşıq - Bey Aslan Dastanı - Aşıq ereb - Toplayan Nebi Kobotarian Ses Mp3  – بئی آسلان داستانی – آشیق عرب

Azaşıq - Bey Aslan Dastanı - Aşıq ereb - Toplayan Nebi Kobotarian Ses Mp3 – بئی آسلان داستانی – آشیق عرب

BEY ASLAN DASTANI  Aşıq Ereb Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  بئی آسلان داستانی آشیق عرب
3010
2
Azaşıq - Yusuf Zuleyxa Dastanı - Aşıq Fərəc - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3  – یوسف زلیخا داستانی - آشیق فرج

Azaşıq - Yusuf Zuleyxa Dastanı - Aşıq Fərəc - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3 – یوسف زلیخا داستانی - آشیق فرج

YUSUF ZULEYXA  Aşıq Resul Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  یوسف زلیخا داستانی آشیق فرج 
2540
0
Azaşıq - Qoca Cavan Dastanı - Aşıq Resul - Toplayan Nəbi Kobotarian  Səs Mp3  – قوجا جاوان داستانی - آشیق رسول

Azaşıq - Qoca Cavan Dastanı - Aşıq Resul - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3 – قوجا جاوان داستانی - آشیق رسول

QOCA CAVAN DASTANI  Aşıq Resul Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  قوجا جاوان داستانی آشیق رسول
2651
1
Azaşıq - Məsum Ilə Diləfruz - Aşıq Abdullah Nuri - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3 – معصوم ایله دیل افروز– آشیق عبدالله نوری

Azaşıq - Məsum Ilə Diləfruz - Aşıq Abdullah Nuri - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3 – معصوم ایله دیل افروز– آشیق عبدالله نوری

MESUM ILE DILEFRUZ  Aşıq Abdullah Nuri Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  معصوم ایله دیل افروز آشیق عبدالله نوری  
3171
1
Azaşıq - Xəstə Qasim - Aşıq Həsən Qəffari - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3  - خسته قاسیم – آشیق حسن غفاری

Azaşıq - Xəstə Qasim - Aşıq Həsən Qəffari - Toplayan Nəbi Kobotarian Səs Mp3 - خسته قاسیم – آشیق حسن غفاری

XESTE QASIM Aşıq Hesen Qeffari Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  خسته قاسیم  آشیق حسن غفاری  
3749
0
Azaşıq - Leyli Məcnun - Aşıq Mərəndli - Toplayan Nabi Kəbotarian Səs Mp3  – لئیلی مجنون– آشیق مرندلی

Azaşıq - Leyli Məcnun - Aşıq Mərəndli - Toplayan Nabi Kəbotarian Səs Mp3 – لئیلی مجنون– آشیق مرندلی

LEYLI MECNUN Aşıq Merendli Toplayan Nabi Kobotarian  لئیلی مجنون آشیق مرندلی
2129
0
Azaşıq - Koroğlu Destanı Aşıq Həsən Iskəndəri - Toplayan Nəbi Kəbotarian Səs Mp3– کوراوغلو داستانی – آشیق حسن اسکندری

Azaşıq - Koroğlu Destanı Aşıq Həsən Iskəndəri - Toplayan Nəbi Kəbotarian Səs Mp3– کوراوغلو داستانی – آشیق حسن اسکندری

KOROĞLU DESTANI  Aşıq Hesen Iskenderi Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  کوراوغلو داستانی  آشیق حسن اسکندری
14276
0
Azaşıq - Heyder Bəy Aşıq Yədullah - Toplayan Nəbi Kəbotarian Ses Mp3 - حیدر بئی – آشیق یدوالله

Azaşıq - Heyder Bəy Aşıq Yədullah - Toplayan Nəbi Kəbotarian Ses Mp3 - حیدر بئی – آشیق یدوالله

HEYDER BEY  Aşıq Yedullah Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  حیدر بئی  آشیق یدوالله
2262
0
Azaşıq Dilqəm Aşıq Həsən Qəffari Toplayan Nəbi Kəbotərian Ses Mp3 - دیلقم – آشیق حسن غفاری

Azaşıq Dilqəm Aşıq Həsən Qəffari Toplayan Nəbi Kəbotərian Ses Mp3 - دیلقم – آشیق حسن غفاری

DILQAM Aşıq Hesen Qeffari  Toplayan Nabi Kobotarian  Ses - Mp3  دیلقم آشیق حسن غفاری  
2832
0
Azaşiq - Cahan Şah Dastanı Aşıq Məhəmməd Mərzəli - Toplayan Nabi Kobotarian Azeroğlu Ses Mp3 - جهانشاه داستانی – آشیق محمد مرزعلی

Azaşiq - Cahan Şah Dastanı Aşıq Məhəmməd Mərzəli - Toplayan Nabi Kobotarian Azeroğlu Ses Mp3 - جهانشاه داستانی – آشیق محمد مرزعلی

CAHAN ŞAH DASTANI  Aşıq Mehemmed Merzeli  Toplayan Nabi Kobotarian Azeroğlu  Ses - Mp3  جهانشاه داستانی  آشیق محمد مرزعلی  
2284
1
Məhməd ilə Güləndam 20 Söyləyən Aşıq Hasan Qəffari Toplayan Nəbi Kobotarian

Məhməd ilə Güləndam 20 Söyləyən Aşıq Hasan Qəffari Toplayan Nəbi Kobotarian

MEHMED İLE GÜLANDAM -20 Söyleyen-Aşıq Hasan Qaffari Toplayan-Nabi Kobotarian محمد ایله- گول اندام -20 - سؤیله یَن-آشیق حسا قاففاری توپلایان-نبی کبوتریان
2472
0
Azaşıq - Tahir Ilə Zöhrə - Aşıq Həsən Qəffari  طاهر ایله زهره- آشیق حسن غفاری-24

Azaşıq - Tahir Ilə Zöhrə - Aşıq Həsən Qəffari طاهر ایله زهره- آشیق حسن غفاری-24

AZAŞIQ TAHIR ILE ZÖHRE - 24 طاهیر ایله زهره- آشیق حسن قففاری-24 Aşıq Hasan Qaffari Toplayan Nabi Kobotarian
3699
0

آختاریش