آختاریش: تاریخ بناب

بناب از روزنه تاریخ-BİNAB ƏZ ROZƏNEYE TARİZ

بناب از روزنه تاریخ-BİNAB ƏZ ROZƏNEYE TARİZ

 BİNAB ƏZ ROZƏNEYE TARİZ بناب از روزنه ی تاریخ برگ هایی از وقایع عصر قاجار  بهناز قربانی اقدم پیشینه بناب بر اساس نشانه‌ها و آثار شناخته شده در شهر بناب، قدمت تاریخ و تمدن این شهر به شش هزار سال ...
2451
0

آختاریش