آختاریش: Mahmid Kaşqeri

Divani Luğatit Türk-Mahmid Kaşqeri-Ebced-Türkce-Erebce-1917-1132s

Divani Luğatit Türk-Mahmid Kaşqeri-Ebced-Türkce-Erebce-1917-1132s

Divani Luğatit Türk-Mahmid Kaşqeri-Ebced-Türkce-Erebce-1917-1132s  
486
0
Qaşqaylı Mahmıd Divani Luğatit Türkden Derlenmiş Etimolojik Sözlük-bey hadi

Qaşqaylı Mahmıd Divani Luğatit Türkden Derlenmiş Etimolojik Sözlük-bey hadi

Qaşqaylı Mahmıd Divani Luğatit Türkden Derlenmiş Etimolojik Sözlük دیوانی لغاتیت تورکده ن ده رلنمیش ائتیمولوژیک سؤزلوک قاشقایلی محمود کاشغری-bey hadiبگ هادی   Kökbilim veya etimoloji çok ince bir ...
31157
3

آختاریش