جستجو: دوزگون

تاریخ آذربایجان از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم - علی اوسط قلی اف – دوقتور حسین محمدزاده صدیق دوزگون - AZERBAYCAN TARIXI - Ali Ovset Quliyev -Sediq-Düzgün

تاریخ آذربایجان از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم - علی اوسط قلی اف – دوقتور حسین محمدزاده صدیق دوزگون - AZERBAYCAN TARIXI - Ali Ovset Quliyev -Sediq-Düzgün

AZERBAYCAN TARIXI  Ali Ovset Quliyev  Hüseyn Mehemmedzade Sədiq-Düzgün آذربایجان تاریخی علی اوسط قلی اف دوقتور حوسیئن محمدزاده صدیق دوزگون  
4054
0
واقف گؤزه للیک و حقیقت شاعری حسین محمدزاده صدیق دوزگون - محمد داوَریار - VAQIF GÖZELLIK VE HAQIQET ŞAIRI -Sediq-Düzgün- Çev-Mehemmed Daveryar

واقف گؤزه للیک و حقیقت شاعری حسین محمدزاده صدیق دوزگون - محمد داوَریار - VAQIF GÖZELLIK VE HAQIQET ŞAIRI -Sediq-Düzgün- Çev-Mehemmed Daveryar

VAQIF GÖZELLIK VE HAQIQET ŞAIRI Hüseyin Mehemmedzade Sadiq Düzgün Çev-Mehemmed Daveryar واقیف گؤزه للیک و حقیقت شاعری حسین محمدزاده صدیق دوزگون -چئوری-محمد داوَریار  
3405
0
محاکمه الغتین علیشیر نوایی حسین محمدزاده صدیق دوزگون - MAHAKIMETÜL LUĞETEYN - Alişir Nevayi -Sediq-Düzgün

محاکمه الغتین علیشیر نوایی حسین محمدزاده صدیق دوزگون - MAHAKIMETÜL LUĞETEYN - Alişir Nevayi -Sediq-Düzgün

MAHAKIMETUL LUĞETEYN Alişir Nevayi Hüseyin Mehemmedzade Sediq - Düzgün محاکمه الغتین علیشیر نوایی حسین محمدزاده صدیق دوزگون  
4932
0
مجموعه اشعار رضا غففاری دومان - حسین محمدزاده صدیق دوزگون -  RIZA ĞAFFARI TOPLAĞI -DUMAN -Sediq-Düzgün

مجموعه اشعار رضا غففاری دومان - حسین محمدزاده صدیق دوزگون - RIZA ĞAFFARI TOPLAĞI -DUMAN -Sediq-Düzgün

 RIZA ĞAFFARI TOPLAĞI -DUMAN  Hüseyin Mehemmedzade Sədiq - Düzgün رضا غففاری توپلاغی -دومان-حسین محمدزاده صدیق دوزگون
1941
0
محمد فضولی رند و زاهد - حسین محمدزاده صدیق دوزگون -  MEHEMMED FUZULI RIND VE ZAHID -Sediq-Düzgün

محمد فضولی رند و زاهد - حسین محمدزاده صدیق دوزگون - MEHEMMED FUZULI RIND VE ZAHID -Sediq-Düzgün

 MEHEMMED FUZULI RIND VE ZAHID Hüseyin Mehemmedzade Sədiq -Düzgün محمد فضولی رند و زاهد حسین محمدزاده صدیق دوزگون  
4209
0
میرزا حسین جعفری زنوزی توپلاغی آزَری - حسین محمدزاده صدیق دوزگون - MIRZA HÜSEYIN CEFERI ZUNUZI TOPLAĞI -AZERI -Sediq-Düzgün

میرزا حسین جعفری زنوزی توپلاغی آزَری - حسین محمدزاده صدیق دوزگون - MIRZA HÜSEYIN CEFERI ZUNUZI TOPLAĞI -AZERI -Sediq-Düzgün

MIRZA HÜSEYIN CEFERI ZUNUZI TOPLAĞI -AZERI Husen Mehemmedzade Sədiq -Duzgun میرزا حسین جعفری زنوزی توپلاغی آزَری حسین محمدزاده صدیق دوزگون  
3279
0
سید یحیی مضطر زنوزی - تورکجه شعرلر - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - TÜRKI QOŞULAR - SEYID YEHYA MÜZTER ZUNUZI-Sediq-Düzgün

سید یحیی مضطر زنوزی - تورکجه شعرلر - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - TÜRKI QOŞULAR - SEYID YEHYA MÜZTER ZUNUZI-Sediq-Düzgün

TÜRKI QOŞULAR - SEYID YEHYA MÜZTER ZUNUZI - Hüseyn Mehemmedzade Sədiq - Düzgün   تورکی قوشولار - سید یحیی مضطر زنوزی منظوم حسین محمدزاده صدیق - دوزگون  
3132
0
حسین منزوی تورکجه شعرلر حسین محمدزاده صدیق- دوزگون - HÜSEYIN MÜNZEVI TÜRKCE QOŞULAR -Sediq-Düzgün

حسین منزوی تورکجه شعرلر حسین محمدزاده صدیق- دوزگون - HÜSEYIN MÜNZEVI TÜRKCE QOŞULAR -Sediq-Düzgün

HÜSEYIN MÜNZEVI TÜRKCE QOŞULAR Hüseyin Mehemmedzade Sadiq - Düzgün حسین منزوی تورکجه قوشولار حسین محمدزاده صدیق- دوزگون  
3148
0
حکیم ملا محمد فضولی شهره عالم - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - SHÖHREYI ALEM-FUZULI - Türkceye çev-Sediq-Düzgün

حکیم ملا محمد فضولی شهره عالم - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - SHÖHREYI ALEM-FUZULI - Türkceye çev-Sediq-Düzgün

SHÖHREYI ALEM-FUZULI  Türkceye çev- Sədiq Düzgün شهره عالم- فضولی- تورکجه یه چئوری- صدیق- دوزگون  
3172
0
آشیقلار - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - AŞIQLAR -Sediq-Düzgün

آشیقلار - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - AŞIQLAR -Sediq-Düzgün

AŞIQLAR Hüseyin Mehemmedzade Sədiq-Düzgün آشیقلار - ح صدیق
3174
0
هفت مقاله فولکلور و ادبیات مردمی آذربایجان - حسین محمد زاده صدیق - دوزگون - HAFT MAKALE FOLKLOR VE EDEBIYATI MERDÜMI AZERBAYCAN -Sediq-Düzgün

هفت مقاله فولکلور و ادبیات مردمی آذربایجان - حسین محمد زاده صدیق - دوزگون - HAFT MAKALE FOLKLOR VE EDEBIYATI MERDÜMI AZERBAYCAN -Sediq-Düzgün

HAFT MAKALE FOLKLOR VE EDEBIYATI MERDÜMI AZERBAYCAN Hüseyn Mehemmedzade Sədiq-Düzgün هفت مقاله فولکلور و ادبیات مردمی آذربایجان  
3277
0

جستجو