جستجو: دوزگون

قواعد زبان تورکی - میرزا بابا طبیب آشتیانی (تالیف محمدشاه قاجار دؤورو)  - صدیق - دوزگون - QAVAIDI ZABANI TÜRKI - Memmedşah Qacar Dövrü - Mirza Baba Tabib Aştiyani -Sediq-Düzgün

قواعد زبان تورکی - میرزا بابا طبیب آشتیانی (تالیف محمدشاه قاجار دؤورو) - صدیق - دوزگون - QAVAIDI ZABANI TÜRKI - Memmedşah Qacar Dövrü - Mirza Baba Tabib Aştiyani -Sediq-Düzgün

QAVAIDI ZABANI TÜRKI - Memmedşah Qacar Dövrü  Mirza Baba Tabib Aştiyani  sədiq-Düzgün قواعد زبان ترکی میرزا بابا طبیب آشتیانی-محمدشاه قاجار دؤورو
4075
1
دوزگون و قارانقوش - م کریمی - DÜZGÜN VE QARANQUŞ-M.kerimli

دوزگون و قارانقوش - م کریمی - DÜZGÜN VE QARANQUŞ-M.kerimli

DÜZGÜN VE QARANQUŞ-M.kerimli دوزگون و قارانقوش - م کریمی  
3019
0
برگزیده متون نظم تورکی - از محمود کاشغری تا غریبی تبریزی - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - bərqozideye mitune nəzm türki ​-TÜRK QOŞUSUNDAN SEÇMELER - QAŞQAYLI MAHMIDDAN TEBRIZLI QARIBIYEDEK-Sediq-Düzgün- 1386

برگزیده متون نظم تورکی - از محمود کاشغری تا غریبی تبریزی - حسین محمدزاده صدیق (دوزگون) - bərqozideye mitune nəzm türki ​-TÜRK QOŞUSUNDAN SEÇMELER - QAŞQAYLI MAHMIDDAN TEBRIZLI QARIBIYEDEK-Sediq-Düzgün- 1386

bərqozideye mitune nəzm türki ​ TÜRK QOŞUSUNDAN SEÇMELER - QAŞQAYLI MAHMIDDAN TEBRIZLI QARIBIYEDEK-1386- sədiq-Düzgün   تورک قوشوسوندان سئچمه لر-قاشقایلی ماحمیددان تبریزلی قریبیه ده ک-1386  حسین ...
3058
0
عروض در شعر تورکی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - əruz dər şere türki-Türk Qoşusunda əruz-1388 -Sediq-Düzgün

عروض در شعر تورکی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - əruz dər şere türki-Türk Qoşusunda əruz-1388 -Sediq-Düzgün

əruz dər şere türki Türk Qoşusunda əruz 1388  sədiq- Düzgün   تورک قوشوسوندا عروض (عروض در اشعار ترکی) دکتر حسین محمدزاده صدیق - حسین دوزگون  
4120
0
دیوان اشعار ترکی مرتضی قلی ظفر اردبیلی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - DİVANİ ƏŞARİ TÜRKİYE MURTUZA QULU ZƏFƏR ERDEBİLİ - ERDEBILLI MURTUZA QULU ZAFER QOŞU TOPLUSU-1388 -Sediq-Düzgün

دیوان اشعار ترکی مرتضی قلی ظفر اردبیلی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - DİVANİ ƏŞARİ TÜRKİYE MURTUZA QULU ZƏFƏR ERDEBİLİ - ERDEBILLI MURTUZA QULU ZAFER QOŞU TOPLUSU-1388 -Sediq-Düzgün

DİVANİ ƏŞARİ TÜRKİYE MURTUZA QULU ZƏFƏR ERDEBİLİ - ERDEBILLI MURTUZA QULU ZAFER QOŞU TOPLUSU-1388 - SƏDİQ-Düzgün دیوان اشعار ترکی مرتضی قلی اردبیلی دکتر حسین محمدزاده صدیق - حسین دوزگون
3281
0
سه سنگیاد باستانی -  یادمانهای تورکی باستان - حسین محمدزاده صدیق -  دوزگون - SE SANGYADI BASTANIYE YADMANHAYI TÜRKIYE BASTAN -Sediq-Düzgün

سه سنگیاد باستانی - یادمانهای تورکی باستان - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - SE SANGYADI BASTANIYE YADMANHAYI TÜRKIYE BASTAN -Sediq-Düzgün

SE SANGYADI BASTANIYE YADMANHAYI TÜRKIYE BASTAN - SƏDİQ-Düzgün  سه سنگیاد باستانی یادمانهای تورکی باستان دکتر حسین محمدزاده صدیق - حسین دوزگون  
3162
0
فرضیه زبان آذری و کسروی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - FARZIYYEYI ZABANI AZERI VE KESREVI Hüsen Mehemmedzade -Sediq-Düzgün

فرضیه زبان آذری و کسروی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - FARZIYYEYI ZABANI AZERI VE KESREVI Hüsen Mehemmedzade -Sediq-Düzgün

FARZIYYEYI ZABANI AZERI VE KESREVI Hüsen Mehemmedzade Sədiq-Düzgün فرضیه زابانی آزَری و کَسروی
4254
0
محمدباقر خلخالی و ثعلبیه - حسین دوزگون - علیرضا اوختای - XALXALLI MEMMED BAĞIR-SALABIYYE -Sediq-Düzgün

محمدباقر خلخالی و ثعلبیه - حسین دوزگون - علیرضا اوختای - XALXALLI MEMMED BAĞIR-SALABIYYE -Sediq-Düzgün

XALXALLI MEMMED BAĞIR-SALABIYYE - Hüsen Mehemmedzade SƏdiq-Düzgün خالخاللی مممد باغیر-ثعلبییه  
3448
0
افتخار زنوزی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - IFTIXAR ZUNUZLU -Sediq-Düzgün

افتخار زنوزی - حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - IFTIXAR ZUNUZLU -Sediq-Düzgün

IFTIXAR ZUNUZLU - Hüsen Mehemmedzade Sədiq-Düzgün افتخار زونوزلو
3190
0
دیوان اشعار تورکی عبدالله حبیبی - (ملک الشعراء دربار شاه اسماعیل صفوی) - دکتر حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - DİVANİ ƏŞARİ TÜRKİYE ƏBDULLAH HƏBİBİ - HABIBI ABDULLAH QOŞU TOPLUSU-ŞAH ISMAYIL sefevi ORDASININ BAŞDAQ QOŞARI -Sediq-Düzgün

دیوان اشعار تورکی عبدالله حبیبی - (ملک الشعراء دربار شاه اسماعیل صفوی) - دکتر حسین محمدزاده صدیق - دوزگون - DİVANİ ƏŞARİ TÜRKİYE ƏBDULLAH HƏBİBİ - HABIBI ABDULLAH QOŞU TOPLUSU-ŞAH ISMAYIL sefevi ORDASININ BAŞDAQ QOŞARI -Sediq-Düzgün

DİVANİ ƏŞARİ TÜRKİYE ƏBDULLAH HƏBİBİ  HABIBI ABDULLAH QOŞU TOPLUSU-ŞAH ISMAYIL sefevi ORDASININ BAŞDAQ QOŞARI SeDİQ-DÜZGÜN حبیبی عبدالله قوشو توپلوسو-شاه ایسماییل صفَوی اورداسینین ...
3809
0
دیوان اشعار محمد خلیفه عاجز گرمه رودی ( معروف به عاجز سرابی) - حسین محمد زاده صدیق - دوزگون - MEHEMMED XALIFE DIVANI - SARABLI ACIZ - ACIZ GERMERUDLU - Iş Aparan-Sediq-Düzgün

دیوان اشعار محمد خلیفه عاجز گرمه رودی ( معروف به عاجز سرابی) - حسین محمد زاده صدیق - دوزگون - MEHEMMED XALIFE DIVANI - SARABLI ACIZ - ACIZ GERMERUDLU - Iş Aparan-Sediq-Düzgün

MEHEMMED XALIFE DIVANI - SARABLI ACIZ - ACIZ GERMERUDLU - Iş Aparan-Sədiq-Düzgün محمد خَلَف دیوانی-سارابلی آجیز-آجیز گرمی رودلو
3933
0

جستجو