آختاریش:

Ümumi Isanın Mehri Və Vəfa Poemasının Dili - Ilkin Quliyev - Nizami Bağırov

Ümumi Isanın Mehri Və Vəfa Poemasının Dili - Ilkin Quliyev - Nizami Bağırov

ÜMUMI ISANIN MEHRI VE VEFA POEMASININ DILI عمومی عیسی نین مهری و وفا پوئماسی نین دیلی Ilkin Quliyev Nizami Bağırov    
3069
0
قارتال قانادلیم - م ائل قیزی - QARTAL QANADLIM - El Qızı

قارتال قانادلیم - م ائل قیزی - QARTAL QANADLIM - El Qızı

QARTAL QANADLIM El Qızı قارتال قانادلیم    
2010
0
سیری در دیوان زنده یاد پروین اعتصامی - تورکجه یه چئویرن حسین پسیان - PeRVIN ETISAMI-QOŞULAR-TÜRKCE - Çev - Hüseyin Pisyan

سیری در دیوان زنده یاد پروین اعتصامی - تورکجه یه چئویرن حسین پسیان - PeRVIN ETISAMI-QOŞULAR-TÜRKCE - Çev - Hüseyin Pisyan

PeRVIN ETISAMI-QOŞULAR-TÜRKCE Çev - Hüseyin Pisyan پروین اعتصامی- قوشولار تورکجه  
2994
0
راهنمای کامل گردشگری استانبول - رسول داغسر - USTANBUL - RAHNEMAYI KAMILI GERDEŞGERI ŞEHR - Resul Dağser

راهنمای کامل گردشگری استانبول - رسول داغسر - USTANBUL - RAHNEMAYI KAMILI GERDEŞGERI ŞEHR - Resul Dağser

RAHNEMAYI KAMILI GERDEŞGERI USTANBUL Resul Dağser اوستانبول-راهنمای کامل گردشگری شهر    
2490
0
گؤیچک فاتما - فاطمه میرحسن پور - GÖYÇEK FATMA - Fatime Mir Hasanpur

گؤیچک فاتما - فاطمه میرحسن پور - GÖYÇEK FATMA - Fatime Mir Hasanpur

GÖYÇEK FATMA Fatime Mir Hasanpur گؤیچه ک فاتما  
3026
0
تاریخ افشار - تاریخ قیام شیخ عبیدالله - میرزا رشید ادیب الشعرا - TARIXI AVŞAR - TARIXI QIYAMI ŞEX OBEYDULLA - 1345 - Mirza Reşid Edibüşşüara

تاریخ افشار - تاریخ قیام شیخ عبیدالله - میرزا رشید ادیب الشعرا - TARIXI AVŞAR - TARIXI QIYAMI ŞEX OBEYDULLA - 1345 - Mirza Reşid Edibüşşüara

TARIXI AVŞAR - TARIXI QIYAMI ŞEX OBEYDULLA 1345 Mirza Reşid Edibüşşüara تاریخ افشار - تاریخ قیام شیخ عبیداللاه
3474
0
عینادکار فیل بالاسی - فاطمه میرحسن پور - INADKAR FILBALASI - Fatime Mir Hasanpur

عینادکار فیل بالاسی - فاطمه میرحسن پور - INADKAR FILBALASI - Fatime Mir Hasanpur

INADKAR FILBALASI Fatime Mir Hasanpur عینادکار فیلبالاسی  
1872
0
Timurlu Çağı Sanatı Ve Osmanlı Mimarisi Ile Bir qarşılaşdırma Denemesi - Elif Kök

Timurlu Çağı Sanatı Ve Osmanlı Mimarisi Ile Bir qarşılaşdırma Denemesi - Elif Kök

TIMURLU ÇAĞI SANATI VE OSMANLI MIMARISI ILE BIR QARŞILAŞDIRMA DENEMESI Elif Kök
3862
0
کیم ایسلاندی یاغیشدا - معصومه اژدری قیزیل کئچی - KIM ISLANDI YAĞIŞDA - Ajdari Qızıl Keçi - Hasan Umudoğlu

کیم ایسلاندی یاغیشدا - معصومه اژدری قیزیل کئچی - KIM ISLANDI YAĞIŞDA - Ajdari Qızıl Keçi - Hasan Umudoğlu

KIM ISLANDI YAĞIŞDA Ajdari Qızıl Keçi Hasan Umudoğlu کیم ایسلاندی یاغیشدا  
3102
0
Azaşıq - Amir Arsalan - Aşıq Abdilali Nuri -IXX-آزاشیق - آمیر آرسالان - آشیق آبدیلا‌لی نوری

Azaşıq - Amir Arsalan - Aşıq Abdilali Nuri -IXX-آزاشیق - آمیر آرسالان - آشیق آبدیلا‌لی نوری

AZAŞIQ AMIR ARSALAN AŞIQ ABDILALI NURI IXX آزاشیق - آمیر آرسالان - آشیق آبدیلا‌لی نوری توپلایان - نبی کبوتاریان
3123
0
آینا بولاق - اسرافیل قربان پور - AYNABULAQ - Israfil Qurbanpur

آینا بولاق - اسرافیل قربان پور - AYNABULAQ - Israfil Qurbanpur

AYNABULAQ Israfil Qurbanpur آینا بولاق  
3653
0

آختاریش