آختاریش:

Savçı-Qoşqu Toplumu-Settar Sovqi-Günbet- Ebced-1381

Savçı-Qoşqu Toplumu-Settar Sovqi-Günbet- Ebced-1381

SAVÇI Qoşqu Toplusu ساوچی Settar Sovqi Günbet-1381 Ebced 0169-Savçı(Qoşqu Toplumu)(Settar Sovqi)(Günbet-1381)(Ebced)
5214
0
Azerbacan Dilinde Vurqu işareleri

Azerbacan Dilinde Vurqu işareleri

AZERBACAN DILINDE VURQU IŞARELERI آذربایجان تورکجه سینده وورقوایشاره لری-ظریفه بوداقووا Zerife BudaqovaKirilBaki-1977 0057-Azərbacan dilində vurqu -zərife budaqova(16.008KB)
15246
1
Kitabi Dedequrqudun Felsefi Idraki

Kitabi Dedequrqudun Felsefi Idraki

KITABI DEDEQURQUDUN FELSEFI IDRAKIکتابی ده ده قورقودون فلسفی ایدراکی Osman Efendi Köçuren: Emir Eqiqi Baxshayişi 1380 Ebced 052- Kitabi Dedequrqudun Felsefi Idraki (Osman Efendi-Köçuren: Emir Eqiqi ...
5938
0
Çağatayca El Kitabi

Çağatayca El Kitabi

ÇAĞATAYCA ƏL KITABI (Çağatayca El Kitabi) چاغاتایجا َال کیتابی -ژانوس ائجکمان- گونای قاراغاج Janos Eckmann Gunay QaraghacUstanbul-19880055-Çağatayca əl kitabi (janos eckmann- günay qarağac) ...
17355
0
Menim Göycem

Menim Göycem

MENIM GÖYCEMمنیم گؤیجه م-خسته بایرامعلیxeste bayram eliiş aparan: Husen Siyamitebriz-13820168-Menim Göycem -Xeste Bayram Eli (Husen Siyami)-Tebriz-1382
5707
0
Reşid Rehmeti Arat Için

Reşid Rehmeti Arat Için

  REŞID REHMETI ARAT IÇIN رشید رحمتی آرات Ankara-1966 130-Reşid Rahmeti Arat Için (Ankara-1966)
9149
1
Azerbaycan Antiroponimyasinin Esaslari

Azerbaycan Antiroponimyasinin Esaslari

AZERBAYCAN ANTROPONIMYASININ ESASLARIآذربایجان آنتروپونیمیاسی‌نین اساس‌لاری M.H.ÇOBANOFKirilTİPLİSİ-19830054-Azerbaycan antiroponimyasinin esaslari
4909
0
Dilbilgisi-Tahir Nejat Gencan-1979

Dilbilgisi-Tahir Nejat Gencan-1979

Dilbilgisi-Tahir Nejat Gencan-1979 DIL BILGISI دیل بیلگیسی-طاهیر نیژات گئنجان Tahir Nejat Gencan Ankara-1979  
14343
0
Azerbaycan Filolojyasi Meseleleri

Azerbaycan Filolojyasi Meseleleri

AZERBAYCAN FILOLOJYASI MESELELERI آذربایجان فیلولوژیاسی سورولاری Kiril Baki-1984  
4889
0
Muqayiseli-Tarixi Türkolojyanin Aktual Problemleri

Muqayiseli-Tarixi Türkolojyanin Aktual Problemleri

MUQAYISELI-TARIXI TÜRKOLOJYANIN AKTUAL PROBLEMLERIBaki-1984Kiril 129-Muqayiseli-Tarixi Türkolojyanin Aktual Problemleri)(Baki-1984)(Kiril)
5643
0
Dil Medeniyyet

Dil Medeniyyet

DIL MEDENIYYET دیل مدنیت-آغا موسی آخوندوف Ağamusa AxundovKirilBaki-19920283-Dil Mədəniyyət(Ağamusa Axundov)(Baki-1992)(Kiril)
7109
0
Neccaroğlu-Eli Etaiyye

Neccaroğlu-Eli Etaiyye

NECCAROĞLU-ELI ETAIYYE Tebriz-1362Ebced0167-Neccaroğlu(Eli Etaiyye)(Tebriz-1362)(Ebced)
4860
0

آختاریش