آختاریش: nabi kobotarian

Azaşıq - Sadat - Sayat Aşıq Abduləli Nuri  سادات سایات آشیق عبد‌لعلی نوری توپلایان نبی کبوتریان آزاشیق

Azaşıq - Sadat - Sayat Aşıq Abduləli Nuri سادات سایات آشیق عبد‌لعلی نوری توپلایان نبی کبوتریان آزاشیق

AZAŞIQ SADAT - SAYAT - 7 سادات - سایات آشیق عبد‌لعلی نوری-7 - توپلایان نبی کبوتریان آزاشیق - Aşıq Abdulali Nuri Toplayan Nabi Kobotarian  
3310
0
Azaşıq - Şikarı Dasdanı Aşıq Yadulla Eyvazpur  آزاشیق - شکاری دستانی آشیق یداللا عیوضپور توپلایان نبی کبوتریان

Azaşıq - Şikarı Dasdanı Aşıq Yadulla Eyvazpur آزاشیق - شکاری دستانی آشیق یداللا عیوضپور توپلایان نبی کبوتریان

AZAŞIQ - ŞIKARI DASDANI - 55 آزاشیق - شیکاری دسدانی - 55 - آشیق یداللا عیوضپور توپلایان نبی کبوتریان Aşıq Yadulla Eyvazpur Toplayan Nabi Kobotarian  
5066
0
Azaşıq - esli ile Kerem Aşıq Arabآزاشیق-اصلی کرم

Azaşıq - esli ile Kerem Aşıq Arabآزاشیق-اصلی کرم

AZAŞIQ ASLI KEREM- AŞIQ ARAB -36 آزاشیق-اصلی کرم - توپلایان-نبی کبوتریان تبریز-توروز-2013 Toplayan-Nabi Kobotarian
3804
0
Azaşıq - Gürcü Qızı - Aşıq Abüdilali Nuri - آشیق عبدلعلی نوری - گورجو قیزی

Azaşıq - Gürcü Qızı - Aşıq Abüdilali Nuri - آشیق عبدلعلی نوری - گورجو قیزی

AZAŞIQ - GÜRCÜ QIZI -VII- عبدلعلی نوری توپلایان - نبی کبوتریان آزاشیق - گورجو قیزی -VII- Abüdilali Nuri Toplayan - Nabi Kobotarian
3391
0
TRT Ile Nabi KOBOTARIAN AZEROĞLUNUN Danışığı ت ارت ایله نبی کبوتریانین دانیشیغی- ایران تورکلری

TRT Ile Nabi KOBOTARIAN AZEROĞLUNUN Danışığı ت ارت ایله نبی کبوتریانین دانیشیغی- ایران تورکلری

TRT ILE NABI KOBOTARIAN AZEROĞLUNUN DANIŞIĞI IRAN TÜRKLERI - Nabi Kobotarian ت ارت ایله نبی کبوتریانین دانیشیغی ایران تورکلری - ایله نبی کبوتریان
2924
0
Azaşıq - Şah Ismayıl - Aşıq Resul Qurbani آشیق رسول قوربانی - شاه اسماعیل

Azaşıq - Şah Ismayıl - Aşıq Resul Qurbani آشیق رسول قوربانی - شاه اسماعیل

AZAŞIQ - ŞAH ISMAYIL - I - X آشیق رسول قوربانی -توپلایان - نبی کبوتریان - I - Xآزاشیق - شاه اسماعیل Aşıq Resul Qurbani Toplayan - Nabi Kobotarian
3839
0
بابا نئیسان آشیق عرب- توپلایان-نبی کوبوتاریان - AZAŞIQ-BABA NEYSAN AŞIQ ARAB-XII- Toplayan - Nəbi Kobotarian

بابا نئیسان آشیق عرب- توپلایان-نبی کوبوتاریان - AZAŞIQ-BABA NEYSAN AŞIQ ARAB-XII- Toplayan - Nəbi Kobotarian

AZAŞIQ BABA NEYSAN AŞIQ ARAB-XII- Toplayan Nəbi Kobotarian بابا نئیسان آشیق عرب- توپلایان-نبی کوبوتاریان تبریز-توروز-XII-  
3416
0
Azaşıq - Amir Arsalan - Aşıq Abdilali Nuri -IXX-آزاشیق - آمیر آرسالان - آشیق آبدیلا‌لی نوری

Azaşıq - Amir Arsalan - Aşıq Abdilali Nuri -IXX-آزاشیق - آمیر آرسالان - آشیق آبدیلا‌لی نوری

AZAŞIQ AMIR ARSALAN AŞIQ ABDILALI NURI IXX آزاشیق - آمیر آرسالان - آشیق آبدیلا‌لی نوری توپلایان - نبی کبوتاریان
3697
0
Azaşıq-Ali Şah Aşıq Arab  آزاشیق - آلی شاه آشیق عرب

Azaşıq-Ali Şah Aşıq Arab آزاشیق - آلی شاه آشیق عرب

AZAŞIQ-ALI ŞAH AŞIQ ARAB -X آزاشیق-آلی شاه آشیق عرب10 Toplayan-Nabi Kobotarian
3632
0
Tebriz Aşıklık Geleneği Ve Aşık Edebiyatı - Nabi Kobotarian Azeroğlu

Tebriz Aşıklık Geleneği Ve Aşık Edebiyatı - Nabi Kobotarian Azeroğlu

TEBRIZ AŞIQLIQ GELENEĞI VE AŞIQ EDEBIYATI Nabi Kobotarian Azeroğlu Adana-2013
4231
0
Azaşıq - Əli Rəfi Dastanı Aşıq Məsi - Toplayan Nəbi Kobotarian  آزاشیق-علی-رفی دستانی آشیق مَسی- توپلایان-نبی کبوتاریان

Azaşıq - Əli Rəfi Dastanı Aşıq Məsi - Toplayan Nəbi Kobotarian آزاشیق-علی-رفی دستانی آشیق مَسی- توپلایان-نبی کبوتاریان

AZAZAŞIQ-ALI-RAFI DESTANI AŞIQ MESI -X آزاشیق-آلی-رفی دستانی آشیق مَسی- توپلایان-نبی کبوتاریان تبریز-توروز-2013 Aşıq Mesi
3883
0
Azasıq - Əlixanla Pəri - Aşıq Məhəmməd Məzrəli  علیخانلا پری  -  آشیق محمد مزرلی

Azasıq - Əlixanla Pəri - Aşıq Məhəmməd Məzrəli علیخانلا پری - آشیق محمد مزرلی

AZASIQ ALIXANLA PARI-10 آلیخانلا پری-10 آشیق محممد مزره ‌لی توپلایان-نبی کوبوتاریان تبریز-توروز-2013
3296
3

آختاریش