Arama:

Özbek Turkcesi

Özbek Turkcesi

ÖZBEK TURKCESI اؤزبک تورکجه‌سی Rahimov Latin   0126-ÖZBəK TüRKCəSI-RAHIMOV(928KB).DOC
2777
0
Ottoman-Turkish Conversation-Grammar

Ottoman-Turkish Conversation-Grammar

OTTOMAN-TURKISH CONVERSATION-GRAMMAR Ataman Türkcəsi -Danişiq-Qramer- Ingilizcə آتامان تورکجه‌سی -دانیشیق-گرامر -اینگیلیزجه v.h.hagopian.m.a ...
2948
1
Rize İlİ Ağizlari

Rize İlİ Ağizlari

RIZE İLİ AĞIZLARİ INCƏLƏMƏ-METINLER-SÖZLÜK ریزه ایلی آغیزلاری اینجه‌لمه-متینلر-سؤزلوک-تورقوت گونای Turqut Gunay Ankara-1978 ...
2326
0
Grammaire De La Langue Mongole Ecrite

Grammaire De La Langue Mongole Ecrite

GRAMMAIRE DE LA LANGUE MONGOLE ECRITE Moğolcanın (monqol) qrameri(fıransaca) مغولجانین (مونقول) گرامری-فرانساجا 1943 0122-(3)MOğOLCANıN (MONQOL) ...
2338
0
Ingiliz-Moğolca Dileşme

Ingiliz-Moğolca Dileşme

INGILIZ-MOĞOLCA DILEŞME اینگیلیز-مغولجا(مونقولجا) دیلشمه Amra-J-Nadya 1993 0122-(2)MOğOLCA (MONQOLCA) DILəşIK(3.295KB)
2103
0
Ingiliz-Moğolca Dileşme

Ingiliz-Moğolca Dileşme

INGILIZ-MOĞOLCA DILEŞME اینگیلیز-مغولجا(مونقولجا) دیلشمه Amra-J-Nadya 1992 0122-(1)INGILIS-MOğOLCA(MONQOLCA) DILəşMə(83)(2.235KB)
2126
0
Qutadqu Bilik

Qutadqu Bilik

  QUTATQU BILIK -I-II- Yusuf Balasağun قوتاتقو بیلیک-یوسوف بالاساغون-رشید رحمتی آرات1-2 -تورکیه-1947 REşID REHMETI ARAT Türkiyə-1947 ...
5615
0
Qutadqu Bilik

Qutadqu Bilik

  QUTATQU BILIK قوتاتقو بیلیک-یوسوف بالاساغون -کیریل -اؤزبک-تاشکئند-1989 Yusuf Balasağun ÖZBəKCE-Kiril Taşkend-1989 0120-QUTATQU ...
3391
0
Qutadqu Bilik

Qutadqu Bilik

QUTATQU BILIK قوتاتقو بیلیک-یوسوف بالاساغون Yusuf Balasağun kiril ALMATA-1986 0119-QUTATQU BILIK-YUSUF BALASAğUN (KIRIL) (ALMATA-1986-617)(51.749KB)  
3026
0
Eski Türk Yazıtları

Eski Türk Yazıtları

Eski Türk Yazıtları اسکی تورک یازیتلاری-حسین نامیق اورکون HUSEYIN NANMIK ORKUN 1936 0118-ƏSKI TüRK YAZıTLARı-HUSEN NANMIQ ORKUN (1936)(72.127KB)
3204
0
Akkadian And Prototurkic

Akkadian And Prototurkic

AKKADIAN AND PROTOTURKIC akkadian words beginning with A H.M. Hubey Ingilizce 0117-AKKADIAN AND PROTOTURKIC (AKKADIAN WORDS BEGINNING WITH A) (INGILIZCə)(1.338KB)
2597
0
Türk Dil Bilgisine Giriş

Türk Dil Bilgisine Giriş

TÜRK DIL BILGISINE GIRIŞ تورک دیل بیلگیسینه گیریش H.R.Tankut 0116-TüRK DILINə GIRIş (73D)(1.240KB)
2857
0

Arama